Notice: Undefined index: asize in /home/KONTA/WWW/PREMIUM/g/gopsmaldyty/_public_html/bip/php/top.php on line 3
SmodBIP - RODO
 
RSS
A A A
SmodBIP

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Na podstawie art.13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuję, iż:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach ul. Kopernika 13B 14-330 Małdyty, nr tel. 89 758 61 95, poczta elektroniczna: gops@gopsmaldyty.pl jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest pani Klaudia Obuchowicz – poczta elektroniczna: iodo@gopsmaldyty.pl , nr telefonu: 89 758 61 95 wew. 14

3) Dane osobowe przetwarzane są w następujących przypadkach:
-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
-na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

4) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach, w szczególności w oparciu o przepisy:
-ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.),
-ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.),
-ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.),
-ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem ” (Dz. U. z 2016r.poz.1860),
-ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz.2092),
-ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz.554, z późn. zm.),
-ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2017r. poz.1938, z późn. zm.),
-ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390),
-ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz.998),
-ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz.882, z późn. zm.),
-ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 poz.1778, z późn. zm.),
-ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 poz.1828, z późn. zm.),
-ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2017 poz.1065, z późn. zm.).
5) Dane osobowe pozyskiwane będą przede wszystkim od osób, których dotyczą, a także z innych źródeł, w zakresie określonym ww. aktami prawnymi.
6) Dane osobowe przekazywane będą podmiotem uprawnionym do ich pozyskiwania na mocy przepisów prawa a także za zgodą osoby której dane dotyczą innym podmiotem realizującym zadania mieszczące się w zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach.
7) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędne do realizacji zadań wskazanych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
8) Osobie której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do: a) żądania od administratora danych: -dostępu do treści tych danych na zasadach określonych w artykuł 15 RODO ; - sprostowania tych danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO ; - usunięcia tych danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO, jeżeli nie jest zrealizowany żaden inny cel przetwarzania ; -ograniczenia przetwarzania tych danych, na zasadach określonych w art.18 RODO ; b) przeniesienia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO; c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych tych danych, na zasadach określonych w art. 21 RODO; d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, w którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie danych osobowych, których przetwarzanie wynika z przepisów prawa wskazanych w pkt. 4 jest wymogiem ustawowym, w pozostałych przypadkach (zgoda strony na przetwarzanie) podanie danych jest dobrowolne, niepodanie danych spowoduje jednak brak możliwości realizacji celu , w jakim miały być one zbierane.
10) Nie przewiduje się wydawania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych w tym profilowaniu.

Kierownik GOPS w Małdytach
Zofia HulakOpublikował: Mariusz Bystrek
Publikacja dnia: 21.06.2018
Podpisał: Mariusz Bystrek
Dokument z dnia: 21.06.2018
Dokument oglądany razy: 242