GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Zajęcia z doradcą zawodowym

EFS POKL > 2011 - IV edycja Projektu Można żyć inaczej > Zapytania ofertowe

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Małdytach

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach.
Dot. GOPS-0717/PO KL / 8 /11 Małdyty 2011.03.11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach ul. Kopernika 13B poszukuje wykonawcy w do przeprowadzenia zajęć z doradcą zawodowym w związku z realizacją projektu systemowego „Można żyć inaczej”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na :
Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie zajęć z doradcą zawodowym dla :

– 16 uczestników projektu w ilości 15 godzin zegarowych
Termin realizacji zamówienia:
Od 01 kwietnia 2011 do 31 maja 2011r.
Miejsce i sposób zapytania ofertowego :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach:
p. Zofia Hulak – pokój nr 3, p. Marzena Puch – pokój nr 1

Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określające szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach p. Marzena Puch – pokój nr 1 (tel. 089 758 61 95)
Kryteria wyboru ofert :
cena 100%

Wymagania, jakie powinni spełnia Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (uprawnienia: wykształcenie wyższe – dyplom z doradztwa zawodowego)

1.Wzór umowy : cywilno-prawna

2.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy sposób oraz formę jego wniesienia – nie dotyczy

3.Warunki gwarancji- nie dotyczy
4.Sposób przygotowania oferty:

ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe; „Zajęcia z doradcą zawodowym” w ramach projektu „Można żyć inaczej”

5.Miejsce i termin złożenia ofert:

ofertę należy złożyć do dnia 25.03.2011 roku do godziny 15-tej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach ( pokój nr 3 lub nr 1)

6.Postępowanie niniejsze może zostać odwołane lub unieważnione bez podania przyczyny.


Kierownik GOPS w Małdytach
Zofia Hulak
Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego