GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Zajęcia z psychologiem

EFS POKL > 2012 - V edycja Projektu Można żyć inaczej > Zapytania ofertowe

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Małdytach


Zapytanie ofertowe


1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach.

Małdyty 2012.03.21

Dot. GOPS-8120.PO KL / 12 /12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach ul. Kopernika 13B poszukuje wykonawcy do przeprowadzenia pogadanek i warsztatów z psychologiem w związku z realizacją projektu systemowego „Można żyć inaczej”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na :

2. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie zajęć z psychologiem dla 12 uczestników projektu , w tym 10 kobiet, 2 mężczyzn w ilości 20 godzin zegarowych w okresie kwiecień, maj 2012 rok


3. Termin realizacji zamówienia:

Od 15 kwietnia 2012 do 31 maj 2012


4. Miejsce i sposób zapytania ofertowego :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach:
p. Zofia Hulak – pokój nr 3, p. Marzena Puch – pokój nr 1

5. Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określające szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach p. Marzena Puch – pokój nr 1 (tel. 089 758 61 95)

6. Kryteria wyboru ofert :
cena 100%

7. Wymagania, jakie powinni spełnia Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (uprawnienia: wykształcenie wyższe magisterskie z psychologii)

8.Wzór umowy : cywilno-prawna

9.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy sposób oraz formę jego wniesienia – nie dotyczy

10.Warunki gwarancji- nie dotyczy

11.Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie , komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe: „
Przeprowadzenie zajęć z psychologiem” w ramach projektu „Można żyć inaczej”.

12.Miejsce i termin złożenia ofert:
ofertę należy złożyć do dnia 10.04.2012 roku do godziny 15-tej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach ( pokój nr 3 lub nr 1)

13.Postępowanie niniejsze może zostać odwołane lub unieważnione bez podania przyczyny.Kierownik GOPS w Małdytach
Zofia Hulak

Projekt systemowy pt. „Można żyć inaczej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII.Promocja integracji społecznej Działąnia 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego