GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Świadczenia Rodzinne

GOPS

I. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

Podstawa prawa:

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 130, poz. 903)

Zasiłek rodzinny - to pieniądze na pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka. Przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka.

Warunki:
1) dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać netto 504 zł lub 583 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne
2) zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przedzłożeniem wniosku
3) oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymywane są świadczenia rodzinne

UWAGA ! W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (48 zł) przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje. (Z tego wyjątku można skorzystać tylko raz)

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
a) 18 roku życia lub
b) do ukończenia 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole, (ale nie w szkole wyższej), albo
c) do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej (osoba ucząca się, to osoba niepozostająca na utrzymaniu rodziców, w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się).

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego:
- 48 zł na pierwsze i drugie dziecko;
- 64 zł na trzecie dziecko;
- 68 zł na czwarte i kolejne dziecko.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzająca tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (w przypadku starych dowodów ksero od strony 1 do ostatniego zameldowania włącznie;
2) Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
3) Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
4) Zaświadczenie szkoły, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
5) Zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;
6) Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach osiąganych przez członków rodziny za 2005 r., w zależności od sposobu rozliczenia się z urzędem skarbowym:
* zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach (netto) członków rodziny - osoby rozliczające się na zasadach ogólnych;
* oświadczenie o przychodach w przypadku osoby podlegającej przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowych;
* oświadczenie o dochodach w przypadku osoby rozliczającej się w formie karty podatkowej;
* zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
* zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach;
7) Informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka;
8) Kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;
9) Kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium
10) Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej;
11) Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

WAŻNE! Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniające całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniające całodobowe utrzymanie;
4. dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5. osobie samotnie wychowującej nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba, że:
a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o alimenty zostało odrzucone przez sąd.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, do ukończenia 1 roku życia dziecka jednorazowo w wysokości 1000 zł.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty:
* Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
* Kopia prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie;
* Kopia prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
* Informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka;
* Zaświadczenie, że nie został na dziecko do momentu złożenia wniosku wypłacony jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka.
* Od 1 .Xl.2009r. Zaświadczenie lekarskie o pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek przysługuje osobie uprawnionej nie dłużej jednak niż przez okres:
* 24 miesięcy kalendarzowych;
* 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
* 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.
Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty:
* Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
* Zaświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
* Zaświadczenie organu emerytalno - rentowego stwierdzającego, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;
* Zaświadczenie lekarza zalecające przybywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:
a) drugi z rodziców nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) sąd odrzucił powództwo o alimenty.

Wysokość dodatku wynosi 170 zł na każde dziecko (250 zł na dziecko niepełnosprawne), ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci (500 zł na dzieci niepełnosprawne).

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty:
* Kopię aktu zgonu jednego z rodziców dziecka;
* Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku, jeżeli ojciec dziecka jest nieznany;
* Zaświadczenie z sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców;
* Wyrok zasądzający alimenty od obojga rodziców, jeżeli zostały one zasądzone przed uzyskaniem pełnoletniości dziecka (w przypadku osoby uczącej się);
* Zaświadczenie z sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, ubezwłasnowolnienia lub przebywania w areszcie, więzieniu powyżej 3 miesięcy (dotyczy mężatek, a dzieci nie mają zasądzonych alimentów).

4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek przysługuje w wysokości 80 zł na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty:
- Akty urodzenia wszystkich dzieci.

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
* do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
* powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Wysokość dodatku:
* 60 zł na dziecko do 5 lat;
* 80 zł na dziecko od 5 - 24 lat.
Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty:
* Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka w wieku do 16 lat;
* Orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku dziecka powyżej 16 lat.

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się.
Dodatek wypłacany jest raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 100 zł na dziecko. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie szkolne.
Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty:
* Zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej;
* Zaświadczenie, gdy dziecko niepełnosprawne w umiarkowanym lub w znacznym stopniu kontynuuje naukę.

7. Dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się.
Dodatek wypłacany jest przez 10 miesięcy od września do czerwca w wysokości:
* 90 zł na zamieszkanie w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, artystyczna oraz podstawowa lub gimnazjum (tylko w wypadku dziecka niepełnosprawnego);
* 50 zł na dojazdy do szkoły ponadgimnazjalnej w tym także artystycznej.
Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty:
* Dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny;
* Zaświadczenie szkoły,
* Oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

A. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazową zapomogę przyznaje się z tytułu urodzenia się żywego dziecka.
Przysługuje ona ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu, niezależnie od ich dochodów.
Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin. W przypadku adopcji lub przysposobienia w ciągu 12 miesięcy od dnia adopcji lub przysposobienia.
Wysokość zapomogi wynosi 1000 zł.
Do wniosku o zapomogę należy dołączyć następujące dokumenty:
* odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
* dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek;
* dokument potwierdzający adopcję lub przysposobienie;
* od dnia 01.11.2009r. Przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Zapytanie ofertowe | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego