GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Świadczenia Opiekuńcze

GOPS

Świadczenia opiekuńcze


Podstawa prawna: U stawa z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.2003 r.Nr.228 poz.2255 z późń.zm) tekst jednolity z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.poz.114 )

1. Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, oso­bie nie­peł­no­spraw­nej w wieku po­wy­żej 16 roku życia le­gi­ty­mu­ją­cej się orze­cze­niem o umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści, je­że­li nie­peł­no­spraw­ność po­wsta­ła przed ukoń­cze­niem 21 roku życia, o sobie która ukończyła 75 rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł mie­sięcz­nie,

2. Świadczenie pielęgnacyjne

Zgodnie z art.17 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji . 2.Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są następujące warunki :
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w ust.1 pkt.2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1200,00 zł. miesięcznie. (od dnia 01-01-2015 r.)

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 2012 r.poz.788 ) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości - 520,00 zł. miesięcznie. Kryterium dochodowe - 664,00 zł miesęcznie w przeliczeniu na osobę (dochód osoby, rodziny wymagającej opieki plus dochód osoby, rodziny opiekujacej się).

4. Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Decyzje w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego wygasły z mocy prawa z dniem 01-07-2013 r . (nowym biorcom nie przysługuje).

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł. miesięcznie.Świadczenia Rodzinne


Podstawa prawna: U stawa z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2003r. Nr.228 poz.2255 z późń.zm) tekst jednolity z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.poz.114)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń (Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2012r. poz.959).

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00 zł.

1 . zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko;
1) do 5 roku życia - 77,00 zł. m-cznie 2) od 5 do 18 roku życia - 106,00 zł. m-cznie. 3) od 18 do 21 roku życia - 115,00 zł m-cznie jeżeli kontynuuje naukę w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia 4) do 24 roku życia - 115,00 zł m-cznie, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu :1) urodzenia dziecka; 2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;3) samotnego wychowania dziecka;4) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:6) rozpoczęcia roku szkolnego;7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

1) dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł.

2) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: 1) 24 miesięcy kalendarzowych; 2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu; 3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

3) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 160,00 zł na wszystkie dzieci.

4) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasilku rodzinnego. Dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie.

5) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje: 1) do 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, przysługuje dodatek w wysokości 60,00 zł. miesięcznie; 2) powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł. miesięcznie.

6) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, albo roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysługuje w wysokości 100,00 zł. jednorazowo.

7) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje 1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności Dodatek przysługuje w wysokości 90,00 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy w roku w okresie nauki w szkole, 2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiazek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w skole ponadgimnazjalnej. Dodatek przysługuje w wysokości 50,00 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy w roku w okresie nauki w szkole,

3. W przypadku wystąpienia zamian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba ubiegająca się lub pobierająca świadczenia rodzinne jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia ( art.25 ust.1 ustawy ).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.


1. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka , opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
2. Zapomoga o której mowa w ust.1 przysługuje , jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
3. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaswiadczeniem wystawionym przez położną .

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w wysokości 1000,00 zł jednorazowo.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego