GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Rezultaty i produkty

EFS POKL > 2009 - II edycja Projektu Można żyć inaczej > Charakterystyka Projektu

REZULTATY TWARDE:
-zawarcie 23 kontraktów socjalnych (dok. kontraktowa)
-ukończenie przez ok.27osób (80%) kursu informat. oraz przez ok.9 osób(80%)-językowego
-otrzymanie przez 12 osób Indywidualnego Planu Działania
-ukończenie zaj.z doradztwa prawnego przez 24 osoby oraz zawodowego i psychologicznego przez 34 osoby
-ukończenie kursu informat.(34 osoby),j.angiel.12 osób),warszt.sportowych(34 osoby) oraz Indywid.Doradztwa Zawod.-12 osób
-zakończenie uczestnictwa w projekcie przez ok.27 osób(80%)

REZULTATY MIĘKKIE:
-30% os.które uważają że nabyli umiejęt.obsł.kmputera
-30% os.które deklar.iż zwiększyły umiejęt.posługiwania się j.obcym
-30% os.które uważają że nabyli umiej.porusz.się po rynku pracy
-30% os.które uważają że zwiększyły umiej.opiek-wychow
-rozwinięcie umiej.kluczowych:komunikacja,praca w zespole,umiejętność rozwiązywania konfliktów
-przełamanie poczucia bezradności, przywrócenie wiary we własne siły
-zwiększenie jakości pracy socjalnej.

Rezultaty monitorowane będą na bieżąco przez koordynatora. Na comiesięcznych spotkaniach monitorująco-ewaluacyjnych ZP omawiane będą działania realizowane w ramach projektu.
Wskaźniki rezultatu, pozyskamy na podstawie analizy następujących dok.:
-ankiet potrzeb i oczekiwań UP, wywiady z UP
-ankiet samooceny UP (wiedza, umiejętności) przed i po realizacji projektu
-dokumentacji (listy obecności, dzienniki lekcyjne, spraw. trenerów)
-sprawozdań
-monitoringu KS
-obserwacji.
Szczególnemu monitorowaniu podlegać będą: poziom nabytych umiejętności, aktywność i motywacja, ocena otrzymanego wsparcia. Przyczyni się to do elastycznego reagowania na potrzeby i problemy UP oraz doskonalenia działań podejmowanych w ramach projektu. Przeprowadzony zostanie monitoring końcowy w celu kompleksowej oceny projektu. Pół roku po zakończeniu projektu, wśród UP przeprowadzona zostanie ankieta, oceniająca długofalowe rezultaty projektu.
Efektem projektu będzie zaszczepienie w UP postawy aktywnej poprzez instrumenty aktywnej integracji, poprawa integracji społeczności lokalnej oraz rozwój aspiracji poznawczych i twórczych. Dzięki temu zrealizowane zostaną cele projektu.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Zapytanie ofertowe | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego