GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Rezultaty i produkty

EFS POKL > 2008 - I edycja Projektu Można żyć inaczej > Charakterystyka Projektu

REZULTATY TWARDE:

18 rodzin objętych kontraktem socjalnym,w tym:
- ukończenie przez 18 osób kursu językowego,informatycznego,
- otrzymanie przez 18 osób Indywidualnego Planu Działania,
- zoorganizowanie kursów informatycznych,języka angielskiego,warsztatów umiejętności interpersonalnych, rękodzieła,poradnictwa prawnego,zajęć sportowych,plastycznych,4 wycieczek,oraz Indywidualnego Doradztwa Zawodowego
- otrzymanie przez każdego BO kompletu materiałów szkoleniowych,

10 osób objętych programem aktywności lokalnej,w tym: 10 osób skierowanych do KIS,

-zorganizowanie zajęć z psychologiem, doradcą zawodowym, radcą prawnym,lekarzem i pielęgniarką-położną, oraz kursu informatycznego,

oraz
- zatrudnienie 1 pracownika socjalnego,
- wydanie 28 certyfikatów EFS(uczestnictwa w projekcie),
- znalezienie zatrudnienia przez przynajmniej 4 osoby

REZULTATY MIĘKKIE:
- nabycie(lub poszerzenie)umiejętności obsługi komputera,
- nabycie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim,
- przełamanie poczucia bezradności,przywrócenie wiary we własne siły,
- przygotowanie BO do powrotu lub wejścia na rynek pracy,
- nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
- rozwinięcie umiejętności kluczowych:komunikacja,praca w zespole,umiejętność rozwiązywania konfliktów,
- wzrost samooceny,
- wyrównanie szans edukacyjnych
- wzrost świadomości znaczenia edukacji w życiu.

Nabyte przez BO kwalifikacje i umiejętności są trwałymi rezultatami projektu.

Rezultaty projektu monitorowane będą na bieżąco. Co miesiąc sporządzane będą raporty, których wyniki przedstawiane będą na comiesięcznych spotkaniach(monitorujaca-ewaluacyjnych)zespołu projektowego z udziałem konsultanta zewnętrznego. Będą źródłem informacji dotyczących osiąganych wskaźników rezultatu, na podstawie analizy następujących dokumentów:
- ankiet potrzeb i oczekiwań BO (ex ante, ex post), wywiady z uczestnikami,
- dokumentacji (listy obecności, dzienniki lekcyjne, sprawozdania trenerów),
- raportów z egzaminów końcowych, protokołów wydanych zaświadczeń i certyfikatów,
oraz wizytacji w miejscach odbywania się zajęć.

Szczególnemu monitorowaniu podlegały będą:poziom nabytych umiejętności, aktywność i motywacja,ocena otrzymanego wsparcia.Wszystko to przyczyni się do elastycznego reagowania na potrzeby i problemy BO oraz doskonalenia działań podejmowanych w ramach projektu.Po zakończeniu projektu przeprowadzony zostanie monitoring końcowy w celu kompleksowej oceny projektu.Dodatkowo pół roku po zakończeniu realizacji projektu pracownicy socjalni przeprowadzą wśród BO ankietę w celu oceny długofalowych rezultatów projektu.

Efektem projektu będzie zaszczepienie w BO postawy aktywnej poprzez instrumenty aktywnej integracji,poprawa integracji społeczności lokalnej oraz rozwój aspiracji poznawczych i twórczych.Dzięki temu zrealizowane zostaną cele projektu.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego