GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Przeprowadzenie terapii

EFS POKL > 2012 - V edycja Projektu Można żyć inaczej > Zapytania ofertowe 2

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach.
Dot. GOPS-0321.42.PO KL / 43 /12 Małdyty 2012.09.06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach ul. Kopernika 13B poszukuje wykonawcy do przeprowadzenia w ramach aktywizacji zdrowotnej przez psychologa terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej w związku z realizacją projektu systemowego „Można żyć inaczej”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na :
2. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej przez psychologa dla 6 uczestników projektu , w tym 6 kobiet powyżej 40 roku życia w ilości 10 godzin zegarowych w okresie od 01 października do 30 listopada 2012 rok

3. Termin realizacji zamówienia:
0d 01 października 2012 do 30 listopada 2012

4.Miejsce i sposób zapytania ofertowego :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach:
p. Zofia Hulak – pokój nr 3, p. Marzena Puch – pokój nr 1

5. Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określające szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach p. Marzena Puch – pokój nr 1 (tel. 89 758 61 95)

6. Kryteria wyboru ofert :
cena 100%

7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (uprawnienia: wykształcenie wyższe psychologiczne)

8.Wzór umowy: cywilno-prawna

9.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy sposób oraz formę jego wniesienia – nie dotyczy

10.Warunki gwarancji- nie dotyczy

11.Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie , komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe; „Terapia psychologiczna, rodzinna lub psychospołeczna” w ramach projektu „Można żyć inaczej”

12.Miejsce i termin złożenia ofert:
ofertę należy złożyć do dnia 20.09.2012 roku do godziny 15-tej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach ( pokój nr 3 lub nr 1)

13.Postępowanie niniejsze może zostać odwołane lub unieważnione bez podania przyczyny.

Kierownik GOPS w Małdytach
Zofia Hulak


Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Zapytanie ofertowe | Mapa witryny


Podmenu:

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego