GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Projekt partnerski

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Małdytach jest jednym z realizatorów projektu partnerskiego Rodzina silna wsparciem w ramach osi priorytetowej 11 - Włączenie społecznePoddziałanie 11.2.3 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Projekt
Rodzina silna wsparciem został skierowany do 50 rodzin z powiatu ostródzkiego posiadających problemy opiekuńczo-wychowawcze. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu ostródzkiego w gminach Morąg, Małdyty, Grunwald i Dąbrówno. Okres realizacji projektu: 01.11.2016-31.08.2018 roku.

Efektem realizacji działań projektowych będzie zindywidualizowane podejście do problemów rodziny i rozwiązywanie ich w ścisłej współpracy ze specjalistami. Zostanie przeprowadzona diagnoza i sporządzony plan pracy z rodziną, monitorowany na bieżąco przez zaangażowanych specjalistów. Następnie dobrane zostaną metody pracy adekwatne do istniejących potrzeb. W ramach poszczególnych działań zaplanowano: indywidualną pracę z rodziną poprzez wsparcie asystenta/konsultanta rodziny/koordynatora pieczy zastępczej oraz pracownika socjalnego. Zapewniona została możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia: psychologa, pedagoga, terapeuty, prawnika czy mediatora. Istotnym elementem projektu jest integracja społeczna realizowana poprzez: warsztaty dla rodziców, warsztaty dla ojców, warsztaty społeczne i profilaktyczne, wyjazdy rodzinne, warsztaty dla młodzieży.

Wartość projektu 99525 zł. W tym wkład Funduszy Unijnych: 846zł

Szczegółowych informacji o udziale w projekcie
Rodzina silna wsparciem i działaniach projektowych uzyskają Państwo w:

Biuro Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 202
tel. 89 6429889 e-mail:
fz@pcpr.ostroda.pl
Punkt Informacyjny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu ul. Dworcowa 9
tel. 89 7574052 e-mail:
mops.morag.sekretariat@wp.pl
Punkt Informacyjny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach ul. Kopernika 13B
tel. 89 7586195 e-mail:
gops@gopsmaldyty.pl
Punkt Informacyjny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grunwaldzie Gierzwałd 7
tel. 89 6472147 e-mail:
gops_grunwald@onet.pl
Punkt Informacyjny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie ul. Agrestowa 2
tel. 89 6474468 e-mail:
gops-dabrowno@go2.pl

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego