GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

EFS POKL > 2009 - II edycja Projektu Można żyć inaczej > Charakterystyka Projektu

Zadania Kierownika GOPS-odpowiedzialność merytoryczna (dod.do wynagr.-koszt pośredni):
-koordynowanie prac ZP
-komunikacja z IP (zmiany, raportowanie o problemach)
-monitoring jakościowy projektu
-zarządzanie finansowe projektem, w tym podejmowanie wiążących decyzji finansowych.
Koordynator (dod. do wynagr.)nadzorował będzie pracę:
-4 prac.socjalnych (dod.do wynagr.dla 3 prac.),którzy odpowiedzialni będą za realizację KS i PAL
-specj.ds.rozl.finansow.(dod. do wynagr.).

W zw. z prowadzoną dokumentacją niezbędny jest zakup szafy aktowej.

Zadania Koordynatora Projektu:
-organiz.i nadzorowanie przeprowadzonych kursów,zajęć, warsztat.integracyjno-motywacyjnych
-nadzór nad realizacją planu promocji
-sprawozdawczość i monitoring
-prowadzenie dokumentacji projektu (m.in.wniosek o płatność w części rzeczowej)
-nabór trenerów i terapeutów
-nadzór nad realizacją zadań zleconych.

Zakres obowiązków gł. księgowego (dod. do wynagr.-koszt pośredni):
-nadzór nad realiz.budżetu projektu
-prowadzenie dokument.finansowej.

Zakres obowiązków spej.ds.rozl.finansow.:
-księgowanie kosztów projektu i opis dokumentów
-sporządzanie i składanie wniosków o płatność w części finansowej.

Prac.socjalni zajmą się rekrutacją uczestników projektu, realizacją KS i PAL,ewidencjonowaniem danych.

GOPS M-ty spełnia wymóg merytoryczny (Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Małdyty do 2015r.),organizacyjny dodatk.pracownik socjalny), finansowy (wkład własny-11%).
Posiada doświadczenie w projektowaniu.Od 12.08.08r. do 31.12.08r. realizował projekt którego celem było zaktywizow. społ.-zawod. 28 podopiecznych GOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie aktywnych form integracji.Zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

Spotkania monit.-ewaluacyjne odbywać się będą co m-c.
Na potrzeby realizacji projektu GOPS M-y udostępni pomieszczenia o łącznej powierzchni 175 m2 (pomieszczenia zajmowane przez prac. socj. oraz sala dodatkowa) gdzie będą się odbywały zajęcia terapeutyczne, psych., doradcze oraz prawne. Na potrzeby projektu rozdysponowane zostanie 52,5 m2, czyli biuro koordynatora, część pomieszczeń zajmowanych przez kierownika, pracowników socjalnych i specj. ds. rozl. finansow. oraz sala dodatkowa.

W ramach współpracy z wsią Koszajny, do realizacji projektu udostępnione i wykorzystane zostanie pomieszczenie świetlicy w Koszajnach (31,5 m2), w którym odbywać się będą zaj.praktyczne (w ramach kursu informat.,j.angiel.,zaj. doradczych i pierwszej pomocy).
Pomieszczenia wyposażone są w szafy, regały, biurka i krzesła. Uczestnicy projektu korzystać będą również ze sprzętu komputerowego.

GOPS M-ty współpracuje z PUP w Ostródzie w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji.

W celu prawidłowej realizacji zajęć z zakresu aktywnej integracji konieczny jest zakup sprzętu projekcyjnego (projektor, ekran, stolik). GOPS M-y nie posiada tego typu pomocy. Sprzęty te natomiast w dużej mierze usprawnią zajęcia i przyczynią się do podniesienia kwalifikacji UP.

Projekt jest zgodny z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Zapytanie ofertowe | Mapa witryny


Podmenu:

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego