GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Pomoc Środowiskowa

GOPS

Pomoc środowiskowa prowadzona jest przez pracowników socjalnych GOPS w Małdytach.

Do zadań pomocy środowiskowej należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków pieniężnych, udzielanie pomocy rzeczowej, schronienia, posiłku, ubrania - osobom tego pozbawionym, dożywianie dzieci, świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania; pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, sprawianie pogrzebu, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców a także cały wachlarz form pomocy pozamaterialnej w ramach pracy socjalnej.

Praca socjalna jest rozumiana, jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Są to zadania złożone i trudne. Wymagają bowiem uwzględnienia nie tylko aktualnych, doraźnych potrzeb osób i rodzin, lecz także włączenia się w realizację takiego modelu pomocy środowiskowej, który polega na mobilizowaniu osób i rodzin do aktywnego radzenia sobie z problemami przy maksymalnym wykorzystaniu lokalnego potencjału. Pomoc środowiskowa zakłada współdziałanie służb socjalnych z wieloma podmiotami, m.in. sądem, policją, placówkami służby zdrowia, edukacji, poradnictwa, urzędami, organizacjami pozarządowymi, itp.

Zadania pomocy środowiskowej wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach.

Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie mogą sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, powinny zgłosić się do GOPS-u znajdującego się na terenie gminy zamieszkania. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy pozwalający dokonać oceny występujących problemów i zakresu potrzeb oraz udzieli szczegółowej informacji, jak również stosownej pomocy mając na uwadze dobro osoby potrzebującej i jej rodziny.

Joanna Grycz
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
tel. centrala wew. 12
e-mail: opieka@gopsmaldyty.pl

Obsługuje miejscowości:
• Bagnity
• Budwity
• Dziśnity
• Gum niska Małe
• Gumniska Wielkie
• Klonowy Dwór
• Sambród
• Surzyki Małe
• Surzyki Wielkie
• Szymonowo
• Szymanówko
• Kanty

Anna Giżyńska
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
tel. centrala wew. 13
e-mail: opieka@gopsmaldyty.pl

Obsługuje miejscowości:
• Dobrocin
• Drynki
• Ględy
• Kadzie
• Karczemka
• Kiełkuty
• Kozia wólka
• Leśnica
• Leszczynka Mała
• Linki
• Naświty
• Pleśno
• Sarna
• Wilamowo
• Wilamówko
• Wodziany
• Zalesie
• Zduny

Marzena Puch
Specjalista Pracy Socjalnej
tel. centrala wew. 13
e-mail: opieka@gopsmaldyty.pl

Obsługuje miejscowości:
• Bartno
• Budyty
• Gizajny
• Jarnołtowo
• Jarnołtówko
• Koszajny
• Małdyty- krzyżówki
• Niedźwiada
• Plękity
• Połowite
• Rybaki
• Sople


Małgorzata Paj
Pracownik Pracy Socjalnej
tel. centrala wew. 12
e-mail: opieka@gopsmaldyty.pl

Obsługuje miejscowości:
• Fiugajka
• Kreki
• Małdyty- centrum
• Sasiny
• Smolno
• Wielki Dwór
• Zajezierze


Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego