GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
W RAMACH KONKURSU OTWARTEGO
Konkurs nr11.01.01-IZ.00.28-002/19


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WiM 2014-2020) Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym projekty konkursowe.
1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja części zadań służących celowi głównemu projektu tj. wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym,
2. Zakładane na lata 2018 – 2020,

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 15 - 64 r.ż,
Partner jest zaangażowany w realizację całego projektu, co oznacza, że uczestniczy również
w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem.
1. Partnerem w projekcie, w zakresie wspólnej realizacji wybranych przedsięwzięć mogą być podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO W i M 2014 - 2020 tj. między innymi: spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Projekt realizowany będzie od 01.10.2019 r. do 31.10.2021 r.
3. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty i wytyczne:
a. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020,
b. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
c. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
d. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
e. Ogłoszenie o naborze
Konkurs nr rpo.warmia.mazury.pl/zobacz ogłoszenia i wyniki naborów/
Złożenie przez Oferenta listu intencyjnego w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego deklaracją, iż jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa.
4. Kryteria wyboru partnera:

Kryteria formalne:
1. Oferta została złożona we wskazanym terminie,
2. Profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celami partnerstwa i obszarami interwencji projektu,
3. List intencyjny jest podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
Termin i sposób składania ofert
List intencyjny w zaklejonej kopercie z dopiskiem
"List intencyjny do projektu Zmieniamy przyszłość” należy składać lub nadsyłać do dnia 17.05.2019 r. do godz. 08 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach lub emaile na adres @gopsmaldyty.pl Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wymagane dokumenty:
1. List intencyjny
2. Dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty)

Opis doświadczeń w realizacji projektów o podobnym charakterze,
9. Proponowany zakres współpracy,
10. CV osób kluczowych po stronie partnera, w tym odpowiedzialnych za realizacje zadeklarowanych działań projektowych oraz wskazanie działań jakie będą wykonywać w projekcie,

Informacje dodatkowe:
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1. Wyboru jednego partnera do realizacji projektu.
2. Zmiany zakresu działań przewidzianych dla partnera projektu, z chwilą jego dofinansowania.
3. Negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej
4. Unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO W i M, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania z EFS lub zmiany trybu naboru projektów z konkursowego na pozakonkursowy.
W przypadku unieważnienia wyboru ogłaszający nabór nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności, ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2019 r. o godz. 08.00. Wyniki naboru opublikowane zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdyty. Od dokonanego wyboru partnera nie przysługuje odwołanie.
Wszelkich informacji na temat przedmiotowego naboru udziela pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach – Pani Marzena Puch Tel. 8961 95Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Małdytach
Kamilla Wawrzyńczuk

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego