GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Najważniejsze przepisy prawne

GOPS

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 j. t.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 823)

Niektóre akty wykonawcze do ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

- art. 57 ust. 8 - Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964)
- art. 108 ust. 2 - Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. z 2010 r., Nr 218, poz. 1439)

Przepisy mające zastosowanie w pomocy społecznej:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873)

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2003r. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2015 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 t. j.)

Ustawa z dnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 598)

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)

Uchwła Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651)

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378)

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Zapytanie ofertowe | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego