GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Jak uzyskać pomoc z GOPS

GOPS

O pomoc mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:
- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 złw rodzinie, w której dochód na - osobę nie przekracza kwoty 456 zł
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu ubóstwa oraz co najmniej jednego z wyżej wymienionych powodów uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Jak ubiegać się o pomoc?

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do GOPS, który znajduje się w Twojej Gminie. Pracownik socjalny przeprowadzi z Tobą wywiad środowiskowy umożliwiający dokonanie oceny występujących problemów i zakresu potrzeb oraz udzieli szczegółowej informacji, jak również stosownej pomocy, kierując się dobrem Twoim i Twojej rodziny.

Wymagane dokumenty:

Osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy - decyzja o zarejestrowaniu oraz karta
bezrobotnego z wpisem potwierdzającym ostatnią wizytę w urzędzie pracy;

Osoba niepełnosprawna - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; Emeryt (rencista) - odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.

Pomoc nie zostanie przyznana, gdy:
• standard życia przewyższa zadeklarowane dochody,zostaną złożone wymagane dokumenty,
• osoba ubiegająca się pomoc nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresiewykorzystania własnych możliwości, uprawnień i zasobów,
• pracownik socjalny stwierdzi marnotrawienie zasobów finansowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach realizuje świadczenia rodzinne, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Zapytanie ofertowe | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego