GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Grupy docelowe

EFS POKL > 2009 - II edycja Projektu Można żyć inaczej > Charakterystyka Projektu

Grupą docelową projektu są osoby zamieszkałe w Gm. Małdyty, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz osoby długotrwale bezrobotne,nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, a także wykazujące bezradność w sprawach opiek.-wych. Działania kierujemy do tych osób oraz do młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym. Kontraktami socjalnymi objęte zostaną 23 osoby, z czego 12 osób to młodzież w wieku 15-25 lat, pozostałe 11 to osoby dorosłe. W PAL-ach uczestniczyć będzie 11 osób dorosłych
Plakaty z informacją o projekcie (tematyka, termin, grupa docelowa, miejsce zgłoszeń) zamieszczone zostaną w miejscach ogólnodostępnych. Dotychczasowy kontakt z odbiorcami świadczeń, wywiad środowiskowy, indywidualne rozmowy z potencjalnymi uczestnikami, w terenie i siedzibie GOPS oraz wstępna diagnoza potrzeb UP pozwolą pracownikom GOPS na wytypowanie potencjalnych UP.
Rekrutacja UP odbędzie się w br.na terenie działalności GOPS Małdyty. Po wcześniejszym wywiadzie środowiskowym i analizie kwestionariuszy osobowych, komisja w składzie: Kierownik GOPS, koordynator projektu i pracownicy socjalni, na posiedzeniu wyłoni 34-osobową grupę docelową.

Każdy z UP zobowiązany będzie do złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie, po czym podpisane zostaną kontrakty socjalne, bądź osoba zostanie zakwalifikowana do udziału w programie aktywności lokalnej.
Podczas rekrutacji utworzona zostanie rezerwowa lista (5 osób) w razie rezygnacji któregoś z uczestników.
Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego