GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Grupy docelowe

EFS POKL > 2008 - I edycja Projektu Można żyć inaczej > Charakterystyka Projektu

Projekt kierujemy do naszych podopiecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.W szczególności do młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym,osób długotrwale bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi.Grupę wybrano na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych.Analiza materiału zebranego przez pracowników skłoniła nas do skoncentrowania naszych sił i środków na tych właśnie podopiecznych (bezrobotni najczęściej korzystają z pomocy a młodzież jest najbardziej narażona na powielanie złych wzorców). Są to osoby najbardziej potrzebujące wsparcia a jednocześnie zmotywowane do wyjścia ze swej trudnej sytuacji.Stąd projekt łączący zidentyfikowane problemy,odpowiadający potrzebom wybranej grupy poprzez ich reintegrację społeczną i zawodową.

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie działalności GOPS Małdyty.Odbywać się będzie poprzez indywidualne rozmowy pracowników socjalnych z potencjalnymi BO w terenie oraz w siedzibie GOPS.Dodatkowo w miejscach ogólnodostępnych rozmieszczone zostaną plakaty informujące o projekcie (tematyka, termin, grupa docelowa, miejsce zgłoszeń).Każdy z potencjalnych BO wypełni kwestionariusz osobowy.Po uwzględnieniu spostrzeżeń poczynionych podczas wywiadu środowiskowego oraz analizie kwestionariusza osobowego, na posiedzeniu komisji w składzie:kierownik GOPS,koordynator projektu i pracownicy socjalni, wyłoniona zostanie grupa BO.
Każdy z BO zobowiązany będzie do złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. Po złożeniu deklarcji przez BO,podpisane zostaną kontrakty socjalne lub osoba zostanie zakwalifikowana do udziału w programie aktywności lokalnej.

W trakcie rekrutacji utworzona zostanie rezerwowa lista potencjalnych uczestników projektu,co zapewni uzupełnienie w przypadku rezygnacji uczestnika.
Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego