GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Fundusz Alimentacyjny

GOPS

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest nowym świadczeniem przysługującym osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji.

Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?
Osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

UWAGA!
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przeciwieństwie do ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej nie przewiduje pojęcia osoby samotnej.
W praktyce oznacza to, że o świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się osoby będące w związku małżeńskim, jak i żyjące w konkubinacie.

UWAGA!
Bezskuteczność egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Do jakiego wieku dziecka przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18
roku życia, a jeśli się uczy w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia.
W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Do jakiej wysokości przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł - W WYSOKOŚCI BIEŻĄCO USTALONYCH ALIMENTÓW, JEDNAKŻE NIE WYŻSZEJ NIŻ 500 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:
1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
2) jest pełnoletnia i posiada własne dziecko
3) zawarła związek małżeński.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela (a nie do komornika jak w przypadku zaliczki alimentacyjnej), nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu (okres świadczeniowy X - IX następnego roku kalendarzowego).

UWAGA! Wniosek należy złożyć do organu właściwego wierzyciela (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach - Dział Świadczeń Rodzinnych - a nie do komornika jak to miało miejsce w przypadku zaliczki alimentacyjnej)
* dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
* oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;
* oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego; (ORYGINAŁ)
2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; (ORYGINAŁ)
3. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (odpis skrócony aktu urodzenia lub dowód osobisty); (KOPIA - ORYGINAŁ do wglądu),
b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (zaświadczenie komornika prowadzącego egzekucję o jej bezskuteczności za ostatnie 2 miesiące), (ORYGINAŁ)
c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, (KOPIA - ORYGINAŁ do wglądu)
d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
(KOPIA - ORYGINAŁ do wglądu)
f) zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (w
przypadku ukończenia 18 lat), (KOPIA - ORYGINAŁ do wglądu)
g) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych
czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem
możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego za granicą. ORYGINAŁ

* W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

* W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

* W czasie trwania okresu świadczeniowego rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku wraz kompletem dokumentów.

* Sprawa załatwiana jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego