GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Działania

EFS POKL > 2009 - II edycja Projektu Można żyć inaczej > Charakterystyka Projektu

Zad.1 ZARZĄDZANIE
Projektem zarządzać będzie Zespół Projektowy (ZP) w składzie: Kierownik GOPS Małdyty, Koordynator Projektu którym będzie jeden z pracowników GOPS, główny księgowy GOPS, specjalista ds. rozl. finan. i trzech pracowników socjalnych oraz dodatkowy pracownik socjal.

Odpowiedzialny merytorycznie za realizację projektu będzie Kierownik GOPS Małdyty. Koordynację projektu zleci koordynatorowi.
Zadania ZP to: prowadzenie rach.bankowego, organizacja i nadzór nad przebiegiem zadań, promocja, rekrutacja, monitoring, sprawozdawczość, prowadzenie dokumentacji finansowej, przygotowanie wniosków o płatność.

W związku z prowadzoną dokumentacją niezbędny jest zakup szafy aktowej.

Zad.2 PROMOCJA
Działania promocyjne obejmą:
-2 konferencje promocyjne, na początku (prezentacja planu działań) i na końcu projektu (podsumowanie jego wyników). Konferencje odbędą się z udziałem władz lokalnych i UP w siedzibie GOPS Małdyty. Zostaną przedstawione na nich mater. promocyjne i przygotowany poczęstunek ,serwis kawowy. W każdej konferencji uczestniczyć będzie 50 osób
-utworzenie strony www GOPS Małdyty (informatyk)
-umieszczenie na stronie www GOPS Małdyty informacji o źródłach finansowania projektu oraz panelu infor. dla UP z logotypami UE, EFS, POKL, IP
-2 artykuły w prasie lokalnej -"Gazeta Morąska"
-opracowanie druków, kolportaż plakatów-10 szt i ulotek 100 szt (z logotypami) z informacjami o projekcie, rozmieszczone będą w miejscach ogólnodostępnych (sklepy, przystanki, budynki użyteczności publicznej).

Zad.3 AKTYWNA INTEGRACJA
Zastosujemy dwa narzędzia aktywnej integracji:
1.KONTRAKT SOCJALNY (rozliczany ryczałtowo)-wobec 12 osób (młodzież) zastosowane będą instrumenty:
AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ:
-kurs informatyczny-25h (dyplom ukoń.)
-kurs j. angielskiego-40h (dyplom ukoń.)
-zaj. dot. udzielania pierwszej pomocy-10h (dyplom ukoń.)
Instrumenty edukacyjne ustalono po konsultacjach z PUP.

AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ:
-Indywidualne Doradztwo Zawodowe (łącz.24h)-zaj. z doradcą zaw. z technik autoprezentacji, aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, połączone z opracowaniem IPD dla 12 uczestników

AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:
-zaj.z psychologiem w ramach pogadanek i warsztatów grupowych oraz konsultacji indyw.-20h
-trening asertywności z elem. walk wschodu-25h

Każdy UP otrzyma komplet materiałów szkoleniowych.

W ramach KS (ryczałt) wobec 11 osób dorosłych zastosowane będą instrumenty:
AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ:
-kurs informatyczny-12h (dyplom ukoń.)

AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ:
-zaj.grupowe z doradcą zaw. w ramach pogadanek i warsztatów-20h

AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ:
-badania profilaktyczne lub specjalistyczne w zw. z możliwością podjęcia zatrudnienia (11 osób)-5h

AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:
-zaj.z psychologiem w ramach pogadanek i warsztatów grupowych oraz konsultacji indyw.-20h
-zajęcia grupowe z radcą prawnym w ramach pogadanek-10h
-warsztaty z zakresu wzmacniania poczucia własnej wartości połączone z elem. samoobrony-15h
-trening umiejętności wychowawczych-10h
-warsztaty motywujące z elem. wizażu-6h

Każdy UP otrzyma komplet materiałów szkoleniowych.

2. PAL (rozlicz.ryczałtowo)-11 osób zostanie objętych instrumentami:
AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ:
-kurs informatyczny-12h (dyplom ukoń.)

AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ:
-zaj.grupowe z doradcą zaw. w ramach pogadanek i warsztatów-20h

AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:
-zaj.z psychologiem w ramach pogadanek i warsztatów grupowych oraz konsultacji indyw.-20h
-zaj.z radcą prawnym w ramach pogadanek-10h
-warsztaty z zakresu wzmacniania poczucia własnej wartości połączone z elem. samoobrony-15h
-trening umiejęt.wychowawczych-10h
-warsztaty motywujące z elem. wizażu-6h

AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ:
-badania profilaktyczne lub specjalistyczne w zw. z możliwością podjęcia zatrudnienia (11 osób)-5h

Każdy uczestnik programu otrzyma materiały szkoleniowe.

Wszyscy UP-34 osoby wezmą udział w warsztatach integracyjno-motywujących w formie wyjazdowej, na terenie Polski. Rodzaj warsztatów zgodny jest z zapotrzebowaniem UP. Warsztaty odbędą się pod opieką animatora grupy. Uczestnictwo w warsztatach pozwoli na zintegrowanie uczestników, jak również na poznanie nowych okolic, gdyż UP pochodzą z ubogich rodzin i nie mają środków na sfinansowanie takich wyjazdów.

Sfinansowane zostaną koszty dojazdu UP na zajęcia oraz poczęstunek (kawa, herbata, słodycze) dla UP i trenerów.
Działania mające na celu upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej przyczynią się do powrotu osób wykluczonych na rynek pracy, względnie zapobiegną wykluczeniu społecznemu innych osób, a także przyczynią się do integracji tych osób ze społeczeństwem.

Sfinansowane zostanie ubezpieczenie (skł. zdrowotne) dla 11 bezrobotnych UP. Osoby wybrano po konsultacjach z PUP.

Wyznaczone do realizacji zajęcia w ramach KS i PAL będą organizowane przez GOPS. Wyspecjalizowani wykładwcy i trenerzy będą zatrudnieni na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (zgodnie z prawem PZP).

W celu prawidłowej i skutecznej realizacji działań konieczny jest zakup sprzętu projekcyjnego (projektor, ekran i stolik). Pomoce te będą wykorzystywane w latach kolejnych.

Zad.4 PRACA SOCJALNA
Zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego będzie kontynuowane w ramach aktywnej integracji, w celu sprawniejszej realizacji działań skierowanych wobec podopiecznych (dotacja).

Trzech pozostałych pracowników socjalnych nadal zaangażowanych będzie w realizację projektu poprzez wdrożenie 23 kontraktów socjalnych i prowadzenie PAL skierowanych do 11 osób (rekrutacja, świdczenie pracy socjalnej, przeprowadzanie wywiadów środ.).

Zad.5 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
W ramach wsparcia przyznane i wypłacane zostaną zasiłki dla 23 osób, objętych kontraktami socjalnymi oraz dla 11 osób w ramach PAL. Zadanie to finansowane będzie z wkładu własnego (11%).

WARTOŚCIĄ DODANĄ projektu będzie objęcie uczestników kompleksowym wsparciem instrumentalnym, niedostępnym w dotychczasowej ofercie GOPS, a możliwym do realizacji dzięki środkom finansowym z EFS.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego