GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Działania

EFS POKL > 2008 - I edycja Projektu Można żyć inaczej > Charakterystyka Projektu

ZADANIE 1 - ZARZĄDZANIE
Odpowiedzialny za realizacje projektu będzie Kierownik GOPS Małdyty. Koordynację projektu zleci koordynatorowi,którym będzie jeden z pracowników socjalnych(dodatek do wynagrodzenia).Koordynator będzie współpracował z kierownikiem,specjalistą ds. finansów i pracownikami socjalnymi–stanowić będą zespół projektowy.
Zadania zespołu projektowego:założenie i prowadzenie rachunku bankowego, organizacja i nadzór nad przebiegiem zadań,promocja,rekrutacja,monitoring, ewaluacja,sprawozdawczość,prowadzenie dokumentacji finasowej,przygotowanie wniosków o płatność.Koordynator koordynował będzie pracę:
- 4 pracowników socjalnych (3+1 nowozatrudniony), którzy odpowiedzialni będą za realizację 18 kontraktów socjal.i programu aktywności lokalnej wobec 10 osób
- specjalisty ds. finasów, która otrzyma dodatek do wynagrodzenia za prace w projekcie.
W celu dokumentowania w projekcie działań niezbędny jest zakup aparatu fotograficznego dla koordynatora projektu.
Dla prawidłowego przebiegu projektu zaangażowana zostanie zewnętrzna firma konsultingowa - doradztwo w zakresie monitoringu,ewaluacji,promocji, rozliczania.Konieczne jest to ze względu na brak doświadczenia GOPS w realizacji tego typu projektów.Firma konsulingowa zostanie wybrana zgodnie z ustawą PZP,z którą podpisana zostanie umowa na pełnienie usług doradczych.
Spotkania monitorująco -ewaluacyjne odbywać się będą co miesiąc(opis 3.4.).

ZADANIE 2-PROMOCJA

Promocja odbywać się będzie poprzez:
-zoorganizowanie 2 konferencji inaugurujących projektu z udziałem mediów, władz lokalnych i BO w siedzibie GOPS i w świetlicy w Koszajnach.Na konferencjach zostaną przygotowane materiały promocyjne i catering.W każdej konferencji uczestniczyć będzie 50 osób,
- umieszczenie na stronie www Urzędu Gminy Małdyty infor. o źródłach finanansowania projektu oraz panelu informa. dla BO z logotypami UE,EFS,POKL,IP,
-2 artykuły w prasie lokalnej("Gazeta Morąska"),
-opracowanie,druków,kolportaż plakatów 20szt i ulotek 150szt. z informacjami o projekcie,rozmieszczone będą w miejscach ogólnodostępnych(sklepy,przystanki, budynki użyteczności publicznej),
-miejsce związane z realizacją projektu i biuro projektu (GOPS i świetlica w Koszajnach) oznaczone będą tablicami infor. 2szt z logo UE,EFS,POKL,IP,
-symbole UE,EFS,POKL,IP i informacja o finans.umieszczone będą na materiałach wykorzystywanych w projekcie,
- konferencja podsumowująca wraz wigilią dla BO połączona z podsumowaniem projektu(z udziałem mediów i władz lokalnych).

ZADANIE 3 - AKTYWNA INTEGRACJA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
W ramach programu aktywności lokalnej 10 osób zostanie objętych następującymi instrumentami:
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ:
polegającej na skierowaniu do Klubu Integracji Społecznej 10 kobiet zostanie objęte kompleksową pomocą polegającą na:
- opracowaniu diagnozy społe.-zawod.uczestnika,
- zajęciach z psychologiem(50h)w ramch pogadanek,warsztatów,konsultacji,
- zajęciach z doradcą zawodowym (60h),w ramch pogadanek,warsztatów,konsultacji,
- zajęciach z radcą prawnym(16h),w ramach pogadankek,konsutlacji,
- kursie informatycznym(20h),warsztaty.

Każdy uczestnik zajęć otrzyma komplet materiałów szkoleniowych.
AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ:
- zajęcia z lekarzem i pielęgniarką położną (pogadanka na temat chorób kobiecych i świadomego macierzyństwa-20h).

Program aktywności lokalnej rozliczany będzie ryczałtowo.

KONTRAKT SOCJALNY
W ramach kontraktów socjalnych wobec 18 rodzin zastosowane zostaną następujące instrumenty:
AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ:
- kurs informatyczny-20h,
- kurs języka angielskiego-30h,
- zajęcia sportowe(20h),
- zajęcia plastyczne (30h),
- warsztaty z rękodzieła(40h)
- 3-dniowa wycieczka sport.-zdrow.do Jastarni dla dzieci z rodzin objętych kontraktami socjalnymi.Podczas 3 dni pobytu w Jastarni prowadzone będą zajęcia z instruktorem sztuk walki,jodoterapia,
- 3 wycieczki do Oceanarium w Gdyni,Basenu PERŁA w Ostródzie,rejs po Zatoce w Sopocie.
Uczestnictwo w wycieczkach,pozwoli na poznanie nowych okolic, ponieważ BO pochodzą z ubogich rodzin i nie mają szansy na sfinansowanie tego typu wyjazdów,
Każdy uczestnik zajęć otrzyma komplet materiałów szkoleniowych.
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ:
- warsztaty umiejętności interpresonalnych,technik autoprezentacji,technik aktywnego poszukiwania pracy-20h,
- 2h/os Indywidualnego Doradztwa Zawodowego(36h)-zajęcia z doradcą zawod. z technik autoprezentacji,aktywnego poszukiwania pracy,sporządzania dokumentów aplikacyjnych,połączone z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania dla każdego BO,
- poradnictwo prawne-zajęcia z radcą prawnym,pogadanki i konsultacje-16h,

Na realizację zajęć zostaną zakupione 3 komputery przenośne z oprogramowaniem oraz meble.

Kontrakty będą rozliczne ryczałtowo.

Wyznaczone do realizacji zajęcia w ramach kontraktów i PAL, będą organizowane przez GOPS. Wyspecjalizowani wykładowcy i trenerzy będą zatrudnieni na umowę zlecenie.
ZADANIE 4 - PRACA SOCJALNA

Zatrudniony zostanie pracownik socjalny w celu sprawniejszej pracy z podopiecznymi.Konieczne jest więc wyposażenie stanowiska pracy(komputer z oprogramowaniem,drukarka+komplet tonerów,pamięć przenośna,meble).
Pracownicy socjalni zaangażowani będą w realizację projektu przez wdrażanie 18 kontraktów socjalnych i prowadzenie programu aktywności lokalnej skierowanego do 10 osób.Za pracę w projekcie 3 pracowników socjalnych otrzyma dodatki do wynagrodzenia.

ZADANIE 5 -ZASIŁKI I POMOC W NATURZE(realizowane z wkładu własnego)

Przyznanie i wypłacenie zasiłków okresowych i celowych dla 18 osób objętych kontraktami socjalnymi.Zadanie to finansowane będzie z wkładu własnego.

WARTOŚCIĄ DODANĄ projektu będzie objęcie uczestników kompleksowym wsparciem instrumentalnym,niedostępnym w dotychczasowej ofercie GOPS, a możliwym do realizacji dzięki finnasowanymi z EFS.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Zapytanie ofertowe | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego