GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Cele i zadania GOPS

GOPS

Ośrodek organizuje cele i zadania gminy z zakresu pomocy społócznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności:

1) przyznaje i wypłaca przewidziane ustawą świadczenia,
2) prowadzi pracę socjalną,
3) prowadzi i rozwija niezbędną infrastrukturę socjalną,
4) realizuje zadania wynikające z rozeznania potrzeb społecznych,
5) rozwija nowe formy pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
6) uczestniczy w przygotowaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
7) sporządza corocznie bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
8) sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej.

Ośrodek realizuje także zadania z zakresu pomocy społecznej określone dla ośrodków pomocy w innych ustawach.

Organizyjąc pomoc społeczną Ośrodek współpracuje w tym zakresie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej i odrębnych przepisach.

Z upoważnienia Wójta Gminy Małdyty Kierownik Ośrodka prowadzi postępowanie i wydaje decyzje administracyjne w sprawach uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, stypendiów szkolnych oraz Karty Dużej Rodziny i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego