GOPS Małdyty


Idź do treści

Menu główne:


Cel projektu

EFS POKL > 2008 - I edycja Projektu Można żyć inaczej > Charakterystyka Projektu

Tereny gminy charakteryzują się występowaniem licznych barier w dostępie do infrastruktury, możliwościach zdobycia i podnoszenia kwalifikacji, korzystania z usług społ., co uwarunkowane jest dużo niższym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego niż w ośrodkach miejskich.
Najważniejszym z problemów, który dotyka społeczność Gminy jest kwestia bezrobocia. Na koniec 2008r liczba osób bezrobotnych wynosiła 480 na łączną liczbę mieszk. 6647, tj 21,04% (status zgodnie z PUP). Ze względu na bardzo ograniczony rynek pracy w Gminie oraz znaczne oddalenie ośrodków miejskich, poziom bezrobocia jest bardzo wysoki, co z kolei doprowadza do ubóstwa i patologii społecznej.
Osoby bezrobotne charakteryzują się: niskimi kwalifikacjami zawodowymi, brakiem umiejętności poruszania się na rynku pracy, długim okresem bierności zawodowej. Z tego powodu są oni długotrwałymi świadczeniobiorcami pomocy społecznej. Na koniec 2008r z pomocy GOPS korzystało 691 osób z 374 rodzin o ogólnej liczbie 1228 (inf. z GOPS).
Problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają swoje źródło również w relacjach rodzinnych. Długotrwałe bezrobocie powoduje ubożenie rodzin, niewiarę ich członków w siebie, w możliwość zmian, rodzi patologie, m.in. powoduje popadanie w nałogi, wchodzenie w konflikt z prawem.
Młodzież z Gm.M-ty ma bardzo utrudniony start życiowy. Osoby te nie mają stworzonych warunków, a przede wszystkim motywacji do zdobycia odpowiednich kwalifikacji i dokonania zmian w swoim życiu. Jest to młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym.
Podczas pracy z rodzinami, najczęściej obserwowanymi problemami są: brak etosu pracy, zjawisko długotrwałego bezrobocia i korzystania z pomocy społ. i instytucjonalnej, problemy osobiste: niskie poczucie własnej wartości, przemoc, uzależnienia, bezradność w sprawach opiek.-wychow., nieprawidłowe wzorce osobowe wyniesione z rodzin generacyjnych, niezaradność, brak umiejętności samodzielnego zaspokajania potrzeb. Dodatkowo rodziny wychowujące dzieci, nie potrafią pogodzić ról rodzicielskich i zawodowych.
Wartością, na której opieramy nasze działania jest wspieranie rodziny, jak również zintegrowanie tej rodziny ze społeczeństwem. Poprzez nasze działania będziemy się starać zwiększyć liczbę uczestników aktywnej polityki rynku pracy.
Założeniem projektu jest objęcie wsparciem 34 osób, poprzez zastosowanie 23 kontraktów socjalnych i programów aktywności lokalnej (PAL), skierowanych do 11 osób. Poprzez zastosowanie ww. narzędzi, uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i społecznej.
Pracownicy socjalni zatrudnieni w GOPS M-ty obciążeni są znaczną ilością środowisk, które mają pod opieką, co znacznie utrudnia pracę i uniemożliwia skuteczną aktywizację środowisk. Na jednego prac. socj. przypada 106 środowisk. Koniecznym staje się zatem kontynuacja zatrudnienia dodatkowego pracownika socj. co zapewni warunki do właściwej realizacji zadań.

Cel ogólny:
Celem ogólnym projektu, jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej 34 podopiecznych GOPS Małdyty, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez rozwijanie form aktywnej integracji.

Cele szczegółowe:
-wzrost mobilności na rynku pracy
-zwiększenie samoświadomości i umiejętności z zakresu poszukiwania pracy
-zwiększenie umiejętności i zaradności w spr. opiek.-wychow.
-wzrost aktywności społeczno-kulturalnej
-kształtowanie właściwych postaw społ.: samodzielność działania, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, motywacja do działania, gospodarność
-zwiększenie jakości pracy socjalnej w GOPS Małdyty poprzez kontynuację zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego.

Cel projektu jest zgodny z dokumentami programowymi. Wpisuje się w założenia:
-POKL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej-poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
-Plan działania na rok 2009-zaktywizowanie społeczne i zawodowe klientów instytucji pomocy społecznej poprzez szkolenia, warsztaty integracyjne
-Strategia Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2015-poprzez objęcie świadczeniobiorców pomocy społecznej lokalnymi programami aktywizującymi
-Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Małdyty do 2015-umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać poprzez udział w zajęciach aktywizujących społecznie i zawodowo
-Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020.

Proponowane działania doprowadzą do osiągnięcia celów strategicznych zawartych w dokumentach programowych dot. rozwoju lokalnego.

Projekt jest zgodny z prawem krajowym, w tym z PZP i wspónotowym. Wpisuje się w koncepcję społeczeństwa informacyjnego poprzez działania mające na celu podwyższenie poziomu edukacji. Zgodny jest z polityką równych szans poprzez umożliwienie udziału w projekcie osobom z różnych grup społecznych, koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz SZOP PO KL.

Strona główna | GOPS | EFS POKL | Elektroniczny Urząd Podawczy | Projekt partnerski | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego